Kushabhau Thakre Patrkarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya

Name: Kushabhau Thakre Patrkarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya
Address: Kota Stadium, Raipur – 492010
Constituency: 771-2575517, 2575170
State: Chhattisgarh