MoD | Honorary Commissions for Army Personnel

Honorary Commissions for Army Personnel
Honorary Commissions for Army Personnel

PIB NEWS UPDATE | The list of Army personnel who have been honoured with honorary commissions on the occasion of 73stIndependence Day -2019 .

AC RIS MAJ & HONY LT:, 243277 G SINGH, 244139 G S INDA, 241364 J SINGH, 243286 K P MISHRA, 243827 M B SHAHU, 243791 M SINGH, 243377, S SINGH, RIS & HONY LT:, 244081 K N BALBHIM, 243874 N R GURJAR, ARTY SUB MAJ & HONY LT:, 269199 B SINGH, 272976 B P SINGH, 270075, D RAJ, 269941 D CHAUDHARY, 272302 K VENKATARAMAN, 270005 M SINGH, 273420 M P YADAV, 270257 M SINGH, 270915 R SINGH, 271657 S P SINGH, 268839 U K SHARMA, 269893 V KUMAR, SUB & HONY LT:, 276275 A K YADAV, 280153 B P SHUKLA, 276404 D RAM, 279591 G K NEGI,276575 I DASS, 282087 K SINGH, 278309 MAHABIR, 275251 R KUMAR, 272861 R NARAYAN, 279521 R SINGH, 273506 S SINGH, 271645 SURESH G,277786 S KUMAR, 273999 V PARKASH, AAD SUB MAJ & HONY LT:, 299172 B LAL, 300261 D V YADAV, 300824 P RAJARAO, 300604 R SINGH,300918 R KUMAR, SUB & HONY LT:, 303465 J P SAHOO, 302253 S S YADAV, ARMY AVN SUB & HONY LT:, 278798 S KUMAR, MEG SUB MAJ & HONY LT:, 309046 C J JAI, 330787 V SINGH, SUB & HONY LT:, 311073 A KUMAR A, 311044 C P KUNTAL, 310713 M S RAO, 306840 R SINGH, 310978 S M BASHA, BEG SUB MAJ & HONY LT:, 338848 A KUMAR, 338857 A B GURUNG, 338310 M K SAMAL, 338786 M NAND, 338838 M AHMED, 331010 P K KHANRA, 331377 S N GHOSH, 338895 S K THAPA, 338809 S SINGH, SUB & HONY LT:, 340117 A K TRIPATHI, 340642 D NAYAL, 338599 MAHESAN K, 340197 P H BARUAH, 328890 U P SINGH, 325925 VINOD P, BOM EG SUB MAJ & HONY LT:, 351620 A SINGH, 351006 J A MAHADEV, 350984 K B DNYANB, 331315 R B VERMA, 350198 S J MANIK, SUB & HONY LT:, 352323 A ALI, 352086 A K GUPTA, 352398 B SINGH, 352088 B
SINGH, 352319 B P SHRIPATI, 352292 C BHAN, 352120 G M JALINDAR, 352327 M M FAROOK KHAN, 352466 S SINGH, SIGS SUB MAJ & HONY
LT:, 378538 A MISRA, 377922 B REE, 378033 D NATH, 378867 J KUMAR, 378986 J SINGH, 380868 L SINGH, 378037 M RAJU S, 379061 P K
SADOTRA, 378969 S KUMAR G, 372049 S SINGH, 372412 S BABU S, 378577 S KUMAR A, SUB & HONY LT:, 383824 A CHAND, 379617 C S REDDY,
380560 P KUMAR, 382511 P GOGOI, 380040 S LAL, GUARDS SUB MAJ & HONY LT:, 404311 B SINGH, 404244 J P PANDEY, 404124 S S KASWAN,
PARA SUB MAJ & HONY LT:, 413270 A KUMAR SC, 413273 L PALSRA SM, 224157 M N JOSHI(RT), SUB & HONY LT:, 413476 R KUMAR, MECH
INF SUB MAJ & HONY LT:, 420931 A SINGH, 421586 B SINGH, 421076 H SINGH, 421446 RAJAN KV, SUB & HONY LT:, 421373 S K MISHRA,
PUNJAB SUB MAJ & HONY LT:, 429895 B SINGH, 430545 J SINGH, 429797 P SINGH, SUB & HONY LT:, 430925 H SINGH, 430715 N KUMAR,
430819 R CHAND, MADRAS SUB MAJ & HONY LT:, 440140 M KRISHNAN, 440142 M S P RAO, 439570 N R CHARY, 439966 S AMARANADA, 439940
SUDARSANAN P,SUB & HONY LT:, 440459 B K MOORTHY, 441024 REMESHBABU P , SM, GDRS SUB MAJ & HONY LT:, 450690 B P JETHA SM,
450662 D SINGH, 450726 M KHAN, 450245 R SINGH, MARATHA LI SUB MAJ & HONY LT:, 459494 N GORAL, SUB & HONY LT:, 460187 J K
DNYANDEO, 460365 N S VISHNU, 460331 R KHILARI, RAJ RIF SUB MAJ & HONY LT:, 470544 R KUMAR, 470213 R KHAN, 470445 S KUMAR, SUB
& HONY LT:, 470256 J SINGH, 471309 R SINGH, 471260 R KUMAR, RAJPUT SUB MAJ & HONY LT: 479953 A K MIDYA, 480077 P SINGH, 480075
R N GURJAR, SUB & HONY LT:, 480858 B S PARAMAR, 480797 M PARSHAD, 480612 R K SHARMA, 480584 S KUMAR, JAT SUB MAJ & HONY LT:,
489853 A SINGH, 490035 R S JAT, SUB & HONY LT:, 490829 B PAL, 490845 M P DHAKA, 490656 R SWAROOP, SIKH SUB MAJ & HONY LT:, 220849
B SINGH(RT), 499419 L SINGH, 499610 S SINGH, 220850 S SINGH(RT), SUB & HONY LT:, 500556 N SINGH SM, 500334 U S CHAUDHARY,
SIKH LI SUB MAJ & HONY LT:, 509753 B SINGH, 509751 T SINGH, SUB & HONY LT:, 510287 R SINGH, DOGRA SUB MAJ & HONY LT:, 521077 P
CHAND, 521111 R SINGH, 520983 R KUMAR, 226989 S K THAKUR(RT), SUB & HONY LT:, 521723 D SINGH, 521822 L SINGH, 521898 S SINGH,
521823 S DASS, 521849 S KANT, 522189 U S RANA, 521724 Y SINGH, GARH RIF SUB MAJ & HONY LT:, 530312 S S NEGI SM, SUB & HONY LT:,
531191 K SINGH, 531459 M SINGH, 531447 M S BISHT, 531867 R SINGH, 531433 S SINGH, 531456 S S NEGI, KUMAON SUB MAJ & HONY LT:,
540266 B SINGH, 540895 B RAM SC, 540267 H KISHAN, 540289 M S BISHT, 539371 R S JALAL VSM, 540098 R DATT SM, SUB & HONY LT:, 541429
D SINGH, ASSAM SUB MAJ & HONY LT:, 549445 L HAOKIP, 549621 P K POLAI, SUB & HONY LT:, 550554 B NEOG, BIHAR SUB MAJ & HONY
LT:, 560045 A KUMAR, 559923 D NAIK, 559749 S SINGH, SUB & HONY LT:, 560851 A K SARYAM, MAHAR SUB MAJ & HONY LT:, 569955 P SINGH,
569997 S SINGH, 570047 T N SINGH, SUB & HONY LT:, 570810 K SINGH, 570587 R B KHATTRI, 570816 R LAL, 571382 R KUMAR, 570815 S SINGH,
JAK RIF SUB MAJ & HONY LT:, 580250 H A SINGH, 580897 K SINGH, 580946 M S CHAUHAN, 580623 P SINGH, SUB & HONY LT:, 581773 P
CHAND, 582261 SALINDER, 581573 S SINGH, 582102 S KUMAR SC, 581833 W SINGH, LS SUB & HONY LT:, 588536 T STOBGSIS, NAGA SUB MAJ
& HONY LT:, 590150 H C BADOLA, 540206 S SINGH, JAK LI SUB MAJ & HONY LT:, 593201 P K SAINI, SUB & HONY LT:, 594266 B AHMED,
594343 F HUSSAIN SM*, 594344 N A BHAT, 594172 P NATH, 594386 S SINGH, 1 GR SUB MAJ & HONY LT:, 602684 M B THAPA, 3 GR SUB &
HONY LT:, 607972 D B HAMAL, 607914T R THAPA, 4 GR SUB MAJ & HONY LT:, 612625 K B THAPA, 612646 T B THAOA SM, 5 GR SUB & HONY
LT:, 618075 B K SHRESTHA, 618040 B B THAPA, 618051 B B PUN, 618142 K B ALE, 8 GRSUB MAJ & HONY LT:, 623781 T B THAPA, SUB & HONY
LT:, 624080 M GURUNG, 9 GR SUB MAJ & HONY LT:, 629867 B V SHAHI, 629793 H C KOIRALA, 629794 L S THAPA, 11 GR SUB & HONY LT:,
635096 L B KHADKA, ASC(SOUTH) SUB MAJ & HONY LT:, 665878 C V REDDY, 665753 C S PANDEY, 642918 D N MEEL, 642941 M L PATHANIA,
665917 N DARA, 642938 R S VERMA, 665608 S S SAH, 665883 U L GUPTA, SUB & HONY LT:, 670291 P RANJAN, 670128 V I MREDU, ASC(AT) RIS
MAJ & HONY LT:, 681146 G LAL, 681247 RAMANUJ, RIS & HONY LT:, 681507 L S GIRI, 681514 S K SINGH, 681508 S RAM, AMC SUB MAJ &
HONY LT:, 698368 A SINGH, 698410 B SINGH, 698448 K KUMAR, 698411 K S RAJAN, 698174 M ALAM, 698356 P RAMAMOORTHY, 698254 R
KUMAR, 698255 R KUMAR, 693938 S SINGH, 698050 T R JAT, 697756 U R SINGH, SUB & HONY LT:, 698285 ASOHAN T, 698397 K SINGH, AOC
SUB MAJ & HONY LT:, 729304 C K KUMAR, 728843 J LAL, 729395 L SAHARAN, 729137 R SINGH, 725377 S R S KHYALIA, 727584 S C RAJPUT, SUB
& HO NY LT:, 728327 G S SAHADEO, 730270 M K TIWARI, 730391 O P PANDEY, EME SUB MAJ & HONY LT:, 758954 D GIRI, 758894 G S
CHAUDHARY, 766439 I SINGH, 761407 J S RATHORE, 758627 MANOHARAN V, 758811 N P S MALIK, 758806 P KITTU, 760950 R G MISHRA, 759336
RAJAN C, 764331 R K ROY, 758589 R KRISHAN, 758217 R K PANDEY, 758999 S VARUGHESE, 758849 S V SINGH, 758870 S DEV, SUB & HONY LT:,
766863 A K YADAV, 766425 B K ROY, 766476 B K DUBEY, 769824 D RAM, 768309 G DAS, 766241 MADHU K, 766418 M S GHOSH, 766467 M KUMAR,
766669 N SINGH, AEC SUB MAJ & HONY LT:, 804046 J C PANDEY, 803533 P KUMAR, 803712 S SINGH, SUB & HONY LT:, 804847 SRI K K SINGH,
RVC RIS MAJ & HONY LT:, 797519 J CHANDER, 797418 R MALI, INT SUB MAJ & HONY LT:, 811158 A SINGH, 810978 N S DHADWAL SM, 811266
R SINGH, 811126 V B SINGH, SUB & HONY LT:, 811583 R K LOYER, 811611 S S CHIB, CMP SUB & HONY LT:, 819894 R M DUBEY, 819907 S S JAT,
PNRS SUB & HONY LT:, 829516 J SINGH, DSC SUB & HONY LT:, 843223 A K PAUL, 843184 B LAL, 842111 M SINGH, TA SUB & HONY LT:, 5627 A
SINGH, 5119 B SINGH, 5697 D DUTT, 4925 J SINGH, 5465 R SAHAI, 5464 S SINGH,
TO BE HONY LT
PBG RIS MAJ:, 235059 K SINGH, 235053 S KUMAR, AC RIS MAJ:, 244394 A RAM, 244704 B SINGH, 242740 H CHANDRA, 243991 J SINGH, 244122 K
SINGH, 244323 K SINGH, 243851 M G TARALE, 245527 P NAYAK, 243693 R K TRIPATHI, 243492 V K PANDEY, RIS:, 245257 A A MONDAL, 246032
D SINGH, 243989 K SINGH, 244395 M S JAKHAR, 243976 M SINGH, 243886 N KUMAR, 244145 N SINGH, 245416 N S SHISHODIYA, 244131 N
SINGH, 243950 R KUMAR, 243762 R DAS, 244278 R CHAND, 246234 R S RATHORE, 245089 S BABU, 243834 S B BHAUSAHEB, 243686 S SINGH,
246035 S PATEL, 244940 S K SINGH, 244949 U A JAINUDDIN, 243759 U SINGH, 243996 Y SINGH, ARTY SUB MAJ:, 273380 A SINGH, 224337 A
SINGH(RT), 271706 A N SARMA, 270368 A KUMAR, 270757 B K YADAV, 268891 B PATTEKAR, 271656 B B D (CHHETRI), 272246 BOPANNA K U,
272771 BYJU B, 272268 C R JAT, 270489 D R GURUNG, 273810 D SINGH, 269946 G SINGH, 270795 GANESHA M, 274212 G REDDY B REDDY, 268836
G S MEHTA, 269696 J A BALIRAM, 273591 J K MISHRA SM, 272624 J JAMES D SOUZA, 272443 K N CHOUDHARY, 273351 K C MARODIA, 272348 M
SINGH, 272283 M S SISODIYA, 269750 M SINGH, 274292 N RAI, 273043 PRASANNAN C A, 274203 P VARAPRATH, 273381 R SINGH, 272012 R
KUMAR, 272453 R A SHARMA, 255049 R P PANDEY(RT), 272833 R MANOHARAN, 268549 R SELVARAJ, 268837 S L SINGH, 270157 S PAL, 270858 S
RAFEEK, 270646 S CHELLATHURAI, 268719 S AHMAD, 270262 S DWIVEDI, 271513 S KUMAR S, 271211 S PAL, 272064 V SINGH, SUB :, 279821 A
KUMAR, 274550 B R YADAV, 280547 B SINGH, 268433 B S PATHANIA, 280566 BINU M SAMUEL, 275145 B SINGH, 280311 B DEV, 274425 D
MATHEW, 280307 D R RANA, 276084 D B GURUNG, 277219 D K PANDEY, 279238 G SINGH, 280677 G S PARMAR, 279762 J ROOP, 275791 J SINGH,
278848 J SINGH, 283244 JOTHIVEL R, 279188 J POLLAI, 274828 K SINGH, 277035 K SINGH, 277737 K SATYANARAYANA, 277552 K SINGH,
279012 K K SINGH, 278664 L SINGH, 276473 L SINGH, 279346 L P RAMCHANDRA, 280098 M R RAI, 275143 M KUMAR, 275159 M K VARGHESE,
282374 M S CHAUHAN, 277182 N S KANWASI, 275358 O CHAND, 273974 P SINGH, 278358 P SINGH, 280390 P S NEGI, 281256 P K SINGH, 273553 P C
JATAV, 276731 R P SINGH, 280464 R SINGH, 276164 R SINGH, 279074 R BAHADUR, 277571 R P SINGH, 274605 R KISHOR, 279705 R SINGH, 282921
R SINGH, 273510 R SINGH, 278737 R S KUMAR, 278081 SANJEEV, 275903 SATHEESAN, 281797 S SINGH, 274664 S SINGH, 277990 S R SINGH,
274178 S SINGH, 278122 S SOORIAN, 277210 S S YADAV, 279206 S SINGH, 276418 S KUMAR, 276912 VENGATESAN S, 275302 V G NAIR B, 279190
V KUMAR, 273807 V SINGH, 278090 V P VERMA, 280887 W D BABURA, AAD SUB MAJ:, 300863 A S VITHAL, 301360 B GULABAJI, 301348 B
SINGH, 300793 G LAL, 300896 J CHAND, 301362 M SUB RAMANI, 301258 P SINGH, 300883 R C GUSAIN, 301167 SELVAM L, 300112 S S CHIB,
300334 T K MAITY, SUB :, 302016 A P KUMAR, 302361 B SHARMA, 301916 DAFEDAR, 300928 D RAJ, 300749 D PAL, 302570 D SINGH, 302718 M
SUNDARARAJAN, 302540 P SINGH, 303601 RAJEEV KV, 301457 R KUMAR, 302956 R KANWAR, 303067 R A YADAVA, 303175 R KUMAR, 301922
SABU S, 303489 S R MAHIBUB, 301038 S S K M BHAI, 303243 S R S TIWARI, ARMY AVN SUB MAJ:, 300876 J SINGH, 274971 S SHARMA, 272037 S A
M BUKARI, SUB :, 259461 R D PANDEY(RT), 274069 V K SHARMA, MEG SUB MAJ:, 309098 D BABU M P, 308810 J GEORGE, 309680 K S VARMA,
308658 N MONDAL, 309420 P S RAJ, 309426 R SELVAM, 308707 S B YADAV, 309154 UNNIKRISHNAN N A, SUB :, 311008 A KISHOR, 310331
AMUDHARAJAN C, 311078 A LOKOGOL, 311001 D RAMALINGAM, 310982 F A M PRAKASAM, 310707 G LOGANATHAN, 311069 G P RAO, 310999 H
BALAPPA, 310467 J M DOSS K, 311121 J RAVI, 310706 K SREENIVASULU, 310446 K S PANDI, 310720 M P DINESH, 311074 M UNDRI, 310724 N
PATIL, 310996 N K REDDY, 310442 PREMAKUMAR V, 310710 R KRISHNAN N, 310443 R KUMAR, 311067 R KUMAR BH, 311046 R MARIAPPAN,
310712 S AROCKIADOSS, 311068 S ARUNACHALAM, 311003 S GHOUSEDDIN, 309898 S R KUMAR, 310699 S NORONHA, 310737 S KUMAR MA,
311002 THAMIZHARASAN P, 311071 T SADANANDAM, 311006 V J BOSCO, BEG SUB MAJ:, 339043 B SINGH, 338670 B S RAWAT, 338844 G C
BHATT, 339114 G S RATHOUR, 331466 K KUMAR V, 210495 M L SHARMA(RT), 338754 P SINGH, 338834 R SINGH, 339076 R S YADAV, 331820
SATHEESAN S, 328940 S CHAND, SUB :, 340169 A K RAI, 340690 A THAKUR, 341395 A SINGH, 340227 A K TRIPATHI, 340638 B SINGH, 340391 B K
SINGH, 340454 B K SINGH, 339961 G SINGH, 340196 I B S CHAUHAN, 340224 J SINGH, 341065 K K THAKUR, 340113 K P TRIPATHI, 340118 K ALAM,
340248 K SINGH, 340195 L KUMAR, 340451 M SINGH, 340205 M L SHARMA, 340142 N SINGH, 340462 N K MANDAL, 340138 P SINGH, 340458 P
SINGH, 340647 P K ROY, 340452 R K SINGH, 340639 R SINGH, 340176 R P DUBEY, 340460 S K THAKUR, 340172 S C NATH, 340449 S NANDI,
340565 S KUMAR, 340644 S S UPADHYAI, 340473 S K SINGH, 339838 V SINGH, BO M EG SUB MAJ:, 224982 A K DWIVEDI(RT), 351512 A SINGH,
331316 A KUMAR P K, 351285 D KUMAR, 224983 K SINGH(RT), 351601 P SINGH, 350650 PUGALANDHI G, 350698 R SINGH, 331314 R E
KUSHWAHA, 331387 S SHUKLA, 351008 S RATI, SUB :, 352365 A V RAJARAM, 352370 A KUMAR, 352380 A KUMAR, 352082 A SINGH, 351734 B
SINGH, 352631 B SINGH, 352357 B D GANPATI, 352121 C SINGH, 352487 G G SITARAM, 353206 G G DNYANOBA, 352083 G R JAT, 351712 G A
DIGAMBER, 352638 G D BHIKAJI, 352640 H SINGH, 353253 H SINGH, 352853 J SINGH, 352689 J SINGH, 352286 J SINGH, 352432 K SINGH, 351717
K S MURALIDHAR, 352494 K KRISHAN, 352519 K B GULABRAO, 352374 M S MOODOTIYA, 352186 M KUMAR, 353406 M M ALI, 352423 M Y
KHAN, 352377 O P JOGI, 352282 P D S P NARAYAN, 352642 P A GUNDA, 352861 P C SHIVAJI, 352492 P V MUKUNDA, 352517 R KHAN, 351031 R
KUMAR C M, 352629 R KUMAR, 352400 R SINGH, 352059 R K TIWARI, 352692 RAMJANI, 352087 R RAM, 352543 S SINGH, 352691 S ALI, 352431 S
P SINGH, 353446 S S RAMDAS, 352061 S K SINGH, 352397 S S CHOUHAN, 352322 U V ISHWAR, SIGS SUB MAJ:, 378574 A K SINGH, 378203 A
PANDEY, 379735 A K UDGATA, 379184 G S KHATTRI, 378042 H S RAWAT, 379451 J XAVIER M, 372469 J SINGH, 367685 J K BARAKOTI(RT),
378550 J N SINGH, 378802 J JOHN, 379220 M JALALUDDIN, 379236 M K NAIR PR, 378700 P SINGH, 379105 P M C BHAI, 376178 P KUMAR, 378615 P
SINGH, 378495 R K SHARMA, 372406 R KUMAR, 373965 RAVINDRA, 379109 S KUMAR, 379434 S K YADAV, 372414 S GANESAN, 378629 SHAJI M
J, 379230 S L MEENA, 377920 S N RAJU, 379146 S PILLAI, 372217 S S SENGAR, 378758 UNNIKRISHNAN AK, 372631 V S NEGI, SUB :, 384015 A K
SHARMA, 383139 A KUMAR, 383513 A KUMAR, 383365 A L MAURYA, 383073 A KUMAR A, 377465 A SAILU, 381089 B PATHAK, 382884 B SINGH,
382526 B RAM, 382279 B SINGH, 381086 B GOND, 382282 D SINGH, 380092 G LAL, 383388 G S PAL, 377433 H P SINGH, 378675 M K TRIPATHI,
380156 M R ISLAM, 382281 N SINGH, 382284 N H RAJARAM, 382746 PITAMBAR, 382901 P K SAHOO, 382558 P SINGH, 383457 R P KUMAR, 382435 R
CHAKRABORTY, 382285 RAJARAM GS, 383452 R KUMAR, 382273 R KUMAR, 383367 R P SINGH, 379546 RAMAKRISHNAN P, 383372 R JEE, 383385
R YADAV, 383387 R P SINGH, 381144 R C GHOSH, 384957 S KUMAR S, 383389 S N S YADAV, 383425 S BIHARI, 382513 S K DAS, 382277 S K
BHARDWAJ, 383426 T SINGH, 383390 V K SHUKLA, 384067 VIJAY, GUARDS SUB MAJ:, 403925 A KUMAR, 404197 P K SHARMA, SUB :, 405254 A
KUMAR, 404935 B RAM, 405340 H K CHAUHAN, 405093 K SINGH, 404752 NAVEEN P, 405317 O PRAKASH, 404990 S KUMAR, 405200 S KATHAT,
404851 S RAM, 405321 S D LAL, 404399 S G S RAO, PARA SUB MAJ:, 413208 D SINGH, 413444 M SINGH KC SM, 413272 M SINGH SC, 413262 S P
NAWANI, SUB :, 413540 A KUMAR, 413770 B S SAMANT, 413348 B B THAPA, 413395 D SINGH, 413842 G SINGH SM, 413683 J SINGH, 4 13538 K
RAM, 413541 N C PANDEY, 413405 N C KALAMKAR, 481049 R SHYAM, 413613 RAJU, 413578 R DASS, 413500 S NIRWANI, MECH INF SUB MAJ:,
421065 A KUMAR SM, 421027 A K TRIPATHI, 421265 K RAVI, 420915 M PERUMAL P, 421427 M KUMAR, 421037 N SINGH, 421185 P SINGH, 421082
R MURTI, 421424 SRINIVASAN S, 421026 T K MANNA, SUB :, 421808 AIYAPPA AB, 422027 D K PANDEY, 421918 J RAJ, 421330 L SINGH, 422147 M
A GURUDEVAN, 420798 M SINGH, 421542 M SINGH, 421839 M DONGARE, 421809 P KUMAR VS, PUNJAB SUB MAJ:, 430668 A KUMAR, 430518 A
KUMAR, 430144 B SINGH, 430307 B S GULERIA, 430126 G SINGH, 429961 J SINGH, 430525 K SINGH, 430328 L SINGH, 430709 N K DHIMAN,
430022 R KARAN, 430635 R KRISHAN, 220841 S SINGH(RT), SUB :, 431148 A KUMAR, 430991 H SINGH, 430782 K SINGH, 430969 M SINGH, 431387
P SINGH, 431335 R KUMAR, 431126 R KUMAR, 431607 R SINGH, 431332 S KUMAR, 431497 V KUMAR, MADRAS SUB MAJ:, 440047
CHIDAMBARAM D, 439863 KALIDASAN V, 440179 K ABRAHAM, 439897 S RAO, 440323 S KARIMULLA, 440024 V H PRASAD, SUB :, 440231 A
KUMAR M, 441026 BINO MD, 440574 D K RAO, 440632 KAMARAJ K, 440870 M S RAO N, 440555 M KHAJANNA, 440730 P V RAO, 440228 S N RAO,
440567 SAJI P, 440669 S DHINAKARAN, 441032 SHIBU J, 440236 S S KUMAR, 440635 V M KUMAR, GDRS SUB MAJ:, 450238 A KUMAR, 450595 D
SINGH, 450742 L SINGH, 450980 M CHAND, 450868 M R ALI SM, 450761 O PRAKASH, 448011 S M N TRIPATHI(RT), SUB :, 451533 D P SINGH,
451532 G KHAN, 451757 H KHAN, 451499 J SINGH, 451659 J SINGH, 451633 J MAL, 451636 K P SINGH, 451635 K SINGH, 451864 M R ANSARI,
451065 N PRAKASH, 451660 P K VERMA, 451047 S P MEENA, 451074 S S YADAV, MARATHA LI SUB MAJ:, 459495 B A VITHAL, 458195 B B
DUBEY(RT), 459765 K T GUNDAPPA, 459489 L R BHAGWAN, 459716 P ZENDE, 458006 S PANDEY(RT), 458080 S MISHRA(RT), 458005 Y P
SHARMA(RT), SUB :, 460074 B CHANDRAKANT D, 460494 C J BABU, 460238 G Y GOPAL, 460962 K A BABURAO, 459913 K S LAXMAN, 460278 N D
PANDURANG, 460390 P K SHANTARAM, 460511 P A BALASO, 460724 P R DAULAT, 460778 P S VITTHAL, 460505 P M BHIMRAO, 460632 R K
SHARMA, 460277 T B PARASU, 460476 V PAWAR, 460304 W B PUNDLIKRAO, 460244 Y R RAMCHANDRA, RAJ RIF SUB MAJ:, 470227 C
SHEKHAR, 470661 M SINGH, 470571 M RAM, 470490 R S RAJPUT, 470270 ROHITASWA, 470783 S D CHOUDHARY, 470660 S S S VSM, SUB :, 471222
A K SINGH, 471191 A KUMAR, 470837 C S SHEKHAWAT, 471623 D R JIVA, 471485 D S PARIHAR, 471016 D SINGH, 470964 G S TANWAR, 471519 G
SINGH, 471649 H SINGH, 470992 J CHANDRA, 471381 J SINGH, 469936 J R S SHEKHAWAT, 471231 K P SINGH, 471083 L RAM, 471263 MAHAVEER,
471155 M BABU, 470876 N ALI, 471174 R M SINGH, 471493 R SINGH, 471393 R RAM, 471033 S KUMAR, 471183 S S TOMAR, RAJPUT SUB MAJ:,
480111 J S S RAO, 480140 P S BHATI, 480076 S CHANDER, SUB :, 480795 A K SINGH, 480736 A K SINGH, 481347 B SINGH, 480844 B S RATHORE,
481243 B SINGH, 480899 B C PARMANIK, 481187 G ALI, 481104 H S CHOUHAN, 480976 J PRASAD, 481136 KARAMJIT, 481149 M LAL, 481123 R
KANT, 480709 R KUMAR, 481500 R SINGH, 480975 R N GURJAR, 480879 R SINGH, 481648 SATBIR, 481164 S KUMAR, 480801 S SINGH, 480970 S
SINGH, 480800 S DUTT, 481415 S SINGH, 481144 S KUMAR, 481330 T P SINGH, 481327 V P S KUSHWAH, 480969 V P SINGH, JAT SUB MAJ:, 489975
A K BAGARIA, 490431 B S BHATI, 489826 B SINGH, 490070 DHARAMVEER, 490138 H SINGH, 489705 OM PRAKASH 489885 S KUMAR, 490349 V
SINGH, SUB :, 488799 A KUMAR, 490554 A KUMAR, 491370 A KUMAR, 491127 B SINGH, 490684 B S NEHRA, 490772 D SINGH, 490962 D
CHANDRA, 490459 H RAM, 490925 JAIVIR, 490946 J SINGH, 490958 M L YADAV, 490883 M SINGH, 490497 N PAL, 489763 P KUMAR, 490764 R K
SARAWAT, 490706 R SINGH, 491109 R CHANDAR, 491020 R SINGH, 490994 R L DUDI, 490769 S KARAN, 490732 S SINGH, 490705 Y YADAV, SIKH
SUB MAJ:, 499586 J SINGH, 499339 J SINGH, 499510 J SINGH, 499609 M SINGH, 499813 M SINGH, 499336 R SINGH, 499577 S SINGH, 499568 S
SINGH, SUB :, 500613 B SINGH, 500466 B SINGH, 500319 D LAL, 500336 D KUMAR, 500566 H SINGH, 500502 H SINGH, 500525 H SINGH, 500581
H SINGH, 500550 H SINGH, 500683 J SINGH, 500465 J SINGH, 500614 K SINGH, 500429 L SINGH, 500234 M CHAND, 500240 R CHANDRA, 500624
S SINGH, 500261 S SINGH, 500490 S SINGH, SIKH LI SUB MAJ:, 509158 B SINGH, 509487 H SINGH, 509752 J SINGH, 509742 S SINGH, SUB :,
509954 A SINGH, 509818 B SINGH, 510164 D SINGH, 510368 G SINGH, 510145 H SINGH, 510300 J SINGH, 510180 J SINGH, 510299 J SINGH,
510130 M SINGH, 510358 M SINGH, 509812 M SINGH, 509969 N SINGH, 510367 R SINGH, 510005 R SINGH, 510067 S SINGH, 510096 S SINGH,
DOGRA SUB MAJ:, 521182 B BHUSHAN, 520636 C R THAKUR, 521020 K S RANA, 520854 M LAL, SUB :, 520598 A KUMAR, 521778 B R THAKUR,
521739 B D THAKUR, 521492 B K SHARMA, 521738 C R CHAUHAN, 521994 D SINGH, 521610 D SINGH, 522181 D SINGH, 521503 H SINGH, 521624
J CHAND, 522052 J RATH, 521752 K KUMAR, 521802 KASHMIRA, 521770 M SINGH SM, 521779 M LAL, 521803 M R SHARMA, 521578 M KUMAR,
521767 O SINGH, 521648 R KUMAR, 521780 R KUMAR, 520631 R KUMAR, 521707 R SINGH, 520225 R KUMAR, 521668 R K SAINI, 521509 S PAL,
521741 S SINGH, 521615 S SINGH, 521886 V SINGH, 521730 VARINDER KUMAR 521159 V KUMAR, GARH RIF SUB MAJ:, 530969 A KUMAR V,
530727 B SINGH, 530155 D SINGH, 530247 D KUMAR, 530311 H SINGH, 530708 M S BISHT, 530352 R RAM, SUB :, 531442 C M SINGH, 531493 D
PRASAD, 531445 D SINGH, 531353 D KUKRETI, 531806 D S RAWAT, 531542 H S BARTWAL, 531253 J S CHAUHAN, 531794 K SINGH, 531522 L SINGH
SM, 531399 M PRASAD, 531892 M SINGH, 531790 M SINGH, 531416 M S BISHT, 531834 M SINGH, 531492 P SINGH, 531449 R SINGH, 531805 S
SINGH M,IN,D, 531385 S SINGH, 531550 S SINGH, 531403 T SINGH, 531335 V SINGH, KUMAO N SUB MAJ:, 540397 B SINGH, 540510 MUKESH,
540382 P S DASILA, 540511 R SINGH, 540017 R S BHAINSORA, SUB :, 541082 A SINGH, 541535 C S CHAUHAN, 540925 D SINGH, 541331 D SINGH,
540817 D S KANYAL, 541304 D V YADAV, 541296 G SINGH, 541274 H S KAPKOTI, 541315 K SINGH, 541150 K SINGH, 541102 L MOHAN, 541247 M
CHANDRA, 541210 N SINGH, 540926 P C PANERU, 541248 R B SHARMA, 541212 R SINGH, 540946 R SINGH, 541408 R S SUYAL, 541185
RAMAWTAR, 541249 S K PAL, 541269 U SINGH, ASSAM SUB MAJ:, 549681 H K DAS, 549744 J RAJBONGSHI, 549437 K B THAPA, 549612 N B
THAPA, 549693 R DULAREY, 549685 S SAIKIA, SUB :, 550203 A C NATH, 550851 A SINGHA, 550321 B C DAS, 550007 D K NATH, 550626 K K
BRAHMA, 550805 K K DAS, 550380 MOHAN C RAY, 550461 N C RAY, 550359 N DAS, 550316 T LHUNDIM, BIHAR SUB MAJ:, 560127 D K MANDAL,
559754 J MURMU, 560213 L MAJHI, 558242 M K MISHRA(RT), 560276 M BARAIK, 559769 R N PARIDA, 560074 S MUNDA, 560059 U S GAGRAI,
560133 V MINJ, SUB :, 560627 A MINJ, 561019 A K CHAUDHARY, 560707 B MUNDA, 560471 C BASKI, 560654 C PURTY, 561087 J MINJ, 560696 P
KISPOTTA, 561041 S PRASAD, 560839 U TIWARY, 561020 UPENDRA P SINGH, 560869 V KUMAR, MAHAR SUB MAJ:, 569981 I K ABBOT, 570096 M
S KARKI, 570266 N G DUTTA, 570017 P P SINGH, 569977 R KUMAR, SUB :, 571349 A SINGH, 571296 A SINGH, 570808 A K ROY, 570255 B DAS,
570702 G LAL, 571022 G SINGH, 570673 K OJHA, 570943 K S YASHAVANT, 570928 N R RAVAJI, 570902 P S KARBHARI, 570879 R SINGH, 571383 R
SINGH, 570374 S B SINGH, 571005 S M GANESH, 570687 S S DHAMI, JAK RIF SUB MAJ:, 581091 D SINGH, 580900 M K SHRIVASTAVA, 581173 M S
THAKUR, 580559 N SINGH, 580541 S SINGH, SUB :, 581353 A HAMID, 581858 A SUB BA SM, 582106 A KUMAR, 582008 B SINGH, 581703 B SINGH,
582103 B SINGH, 582138 B SINGH, 581834 B RAM, 581494 D LAL, 582040 D BAHADUR, 581985 H SINGH, 581697 J RAM, 581872 J SINGH, 582083 J
SINGH, 581634 K SINGH, 581633 K SINGH, 581545 M GULERIA, 580789 P SINGH, 582013 P SINGH, 581702 P NATH, 581784 P K GURUNG, 581699 R
KUMAR, 581869 R AGNIHOTRI, 581901 R SINGH, 582104 R KUMAR, 581713 S CHAND, 581706 S KUMAR, 581659 S SINGH, 581602 S GURUNG,
582022 S KUMAR, 582154 T CHAND, 581558 T SINGH, 582016 V KUMAR, 581864 Y RAJ, LS SUB :, 588576 M DIN, 588733 N DORJEY, 588682 N
NORBOO, 588637 P NAMGAIL, 588650 T PALJOR, NAGA SUB MAJ:, 590216 W N ANAL, SUB :, 590327 A PUKENI, 590338 N KUBA, 590305 P S S
ANAL, JAK LI SUB MAJ:, 593176 A K SHARMA, 593609 B SINGH, 593433 G S CHIB, 593348 K L PARHAR, 593253 M SADIQ, 593471
SIDDAPURAM V RAJU, 593753 S LAL, 593455 S CHANDER, 593419 S CHANDER, 593606 S SINGH, 593604 V P SHARMA, SUB :, 593633 A S MAHAR,
594230 A SINGH, 594140 B RAJ, 594257 G N WANI, 593942 J SINGH, 594394 K CHAND, 593799 K RAJ, 593749 K L SANODIYA, 594235 K SINGH,
594751 M ASHFAQ, 593983 M BASHIR, 593665 M SHABIR, 594122 M SINGH, 594213 M KHAN, 594094 M HUSSAIN, 594214 N KUMAR SM, 594217 R
LAL, 593842 R DASS, 593650 R KUMAR, 593549 R SWARUP, 594149 R A KHAN, 594745 S AHMED, 594355 S NATH, 594523 S LAL, 593689 S S
PADDA, 594115 S LAL, 593925 Y PAL, 1 GR SUB MAJ:, 602725 M K PUN, SUB :, 603021 A K SHARESTHA, 602969 M B R MAGAR, 602977 N B
GURUNG, 603063 Y B DARLAMI, 3 GR SUB MAJ:, 607838 D B SHRESTHA, 607786 R B PUN, SUB :, 607884 C B ADHIKARI, 607779 D B GURUNG,
607960 G S THAPA, 607812 K P GURUNG, 607908 M B ALE, 608007 P MARUTHAPPAN, 608005 R B THAPA, 607868 R B THAPA, 4 GR SUB MAJ:,
612853 A K SHRESTHA, 612658 K R THAPA, 612631 N B GURUNG, 612677 P B GURUNG, SUB :, 612886 B B GURUNG, 612849 G BALAL, 612821 K B
T MAGAR, 5 GR SUB MAJ:, 617001 B K M TRIPATHI(RT), 617880 B R GURUNG, 617874 D THAPA, 617863 D B THAPA, 617938 P C KUMAR, 617671 T
P POUDEL,SUB :, 618166 B B SARU, 618053 B B GURUNG, 618110 D B SARU, 618066 G B PUN, 618143 H P GURUNG, 618165 I B THAPA, 618164 K B
KSHETRY, 618127 R R PANDEY, 617926 V THAPA, 8 GR SUB MAJ:, 623811 J B PUN, SUB :, 623982 D B CHHETRI, 623931 D B THAPA, 623985 R B
RANA, 624149 S B THAPA, 624058 S K PUN, 624120 S B BHUJEL, 9 GR SUB MAJ:, 629875 B B BHANDARI, 629949 M B CHHETRY SC, 629960 T
PAUDEL, SUB :, 630035 M BAHADUR K C, 629966 R B SINGH, 630106 S MAL, 11 GR SUB MAJ:, 634779 A K LIMBU, 612675 A THAPA, 634636 D S
BASNET, 634692 P B RAI, SUB :, 635070 B K SUB BA, 635239 H B TAMANG, 634891 K K LIMBU, 635127 M K PALUNGWA, 635091 R RAI,
ASC(SOUTH) SUB MAJ:, 665758 A B S KACHRU, 642587 A M S LAL, 665795 A KUMAR T G, 660081 A K MISHRA(RT), 666023 B ROY, 642912 G C
PASARI, 665778 J SINGH, 665966 P K PRADHAN, 664846 P PARIA, 665741 R S R SHIKKH, 665610 S KUMAR, 665918 S NARAYAN, 664274 T S
NATHAWAT, SUB :, 660993 A N MISHRA(RT), 670232 A K SRIVASTAVA, 670260 A K GUPTA, 668854 A K SAH, 670131 H CHANDRA, 667318 J K
MOHANTY, 670135 M P RADHAKRISHNAN, 670143 M LAL, 670126 N SINGH, 668671 P K SATAPATHY, 670142 R SHAM, 670146 R P SAINI, 669683 S
NIWAS, 668672 S SINGH, 668684 SURENDER, 670294 S KUMAR, 660532 S P SINGH(RT), 669273 T NEGI, 670259 V MAHTO, 667868 Y POOJARY K,
ASC(AT) RIS MAJ:, 681194 H SINGH, 681254 M SINGH, RIS:, 681534 A RAHAMAN, 681520 B SINGH, 681528 B N PRASAD, 681519 C M S BISHT,
681517 J D SAHADEV, 681510 J S RATHORE, 681533 K J RAJU, 681530 K V RADHAKRISHNAN, 681513 M SINGH, 681621 M S YADAV, 681504 M
HOSSAIN, 681503 M PANDIT, 681501 N BISHOYI, 681518 P K KANNAN, 681543 R N PAL, 681512 R KUMAR, 681542 R K RANA, 681505 S YADAV,
681529 S YADAV, 681526 U S SHARMA, AMC SUB MAJ:, 698315 A S CHAUHAN, 697167 A AHAMAD, 698450 B SINGH, 698256 D RAJ, 695075 G P
MOHANTY, 696612 G S SAMANTA, 694270 I SINGH, 695058 K J SINGH, 698407 K R KUMAR, 697243 N RAVI P, 693939 P KUMAR, 697120 R SINGH,
699166 R SINGH, 698309 R B YADAV, 698049 R GURUSAMY, 698594 S KUMAR, 698449 S LAL, 696909 U SINGH, SUB :, 700597 A SINGH, 699566 A
KUMAR, 698880 A RANGANATHAN, 699645 A KUMAR, 699612 A KUMAR, 700724 A BISWAS, 698120 C L SINGH, 700978 D MOHANTA, 699571 D P
THAKUR, 699534 G DIVAKAR, 700339 H SHANKAR, 698281 H C PATEL, 698121 J L DASH, 697079 J R KUMAWAT, 700510 K KUMAR, 697247 M S
MADHUKAR, 700802 N SOI, 700670 O PRAKASH, 700344 P SINGH, 698471 P K HAZRA, 700392 P GOGOI, 700336 R KUMAR, 700413 R
SUNASAGADA, 697881 R A S YADAV, 699573 R N YADAV, 700869 RAMVIR, 699310 S A RAHIM, 700412 S CHANDRA, 700343 S K MANNA, 700342 S K
DAS, 701013 S Y DOSS, 700873 T R RAO, 700669 V S S YADAVA, 701912 V S RAMRAO, AOC SUB MAJ:, 724845 A K DAS, 728991 B K
VISWANADHAM, 725581 D R SAU, 728541 H SINGH, 728997 J N P SHARMA, 725309 M SARAGADA, 725524 N LAL, 729025 R B SINGH, 729132 R
CHANDER, 727369 S M KHAN, 727942 S TIWARI, 727944 S KUMAR, 728943 S SINGH, 727454 THOMAS MT, SUB :, 730589 A K MAITI, 730487 A
SHAHABUDDIN, 730060 B KUMAR, 730249 G YADAV, 730245 G P JAT, 730168 K S TIWARI, 730194 K SINGH, 731379 M GUJAR, 728042 M N ALI,
728219 N VINOD, 730172 N CHAND, 730370 N C MAHATA, 730637 RAGHAVAN V, 730264 R KUMAR, 730306 RAJU K, 730349 R PAL, 730339 S
MALITYA, 730594 S K SINGH, 730246 S SINGH, 730560 S L YADAV, 730335 T K PRADHAN, 730989 U K YADAV, EME SUB MAJ:, 766581 A S U
LASKAR, 758615 A K RAI, 758516 B R BISHNOI, 763696 BHASKAR, 758264 B P PRADHAN, 762104 B SINGH, 763713 B MISHRA, 757720 D KUMAR P
N, 759171 GANGADHARAN V V, 761737 H SINGH, 759193 J SAMANTRAY, 766348 J AHMED, 758795 KRISHNAN V, 759007 M P SINGH, 758674 M K
SHARMA, 760963 MURUGAN, 758724 N BISOI, 759009 N RAUTA, 762891 N C GAUTAM, 758631 O SINGH, 758879 PANKAJ K HAZARIKA, 763801
P KUMAR, 749321 P K TIWARI(RT), 759434 P C PUTHIYOTH, 758855 R SINGH, 766440 R KUMAR, 756563 R RUP, 758807 R KUMAR, 759532 R
YADAV, 758892 R CHANDER, 758567 R KISHOR, 758603 R N SINGH, 759331 R P PRASAD, 758857 S KUMAR, 758608 S JENA, 759029 S G RAI,
765505 S J YADAV, 763697 S K GIRI, 766400 SUNIL, 762556 S CHAND, 758784 S TEGUR, 759006 T A KHAN, 766270 U PRASAD, SUB :, 766305 A B
DHONDIBA, 767458 A MITRA, 767468 A KRISHNAN K, 762843 A SINGH, 766471 A KUMAR, 766296 A KUMAR, 766475 B K YADAV, 766304 D S
SHRIPATI, 769698 D S SINGH, 768307 D SINGH, 767703 D CHANDRA, 766416 G K MANDAL, 768323 H A KHAN, 767465 H K MALIK, 766408 H
KUMAR BT, 766307 H K SINGH, 766295 J K SHIVAJI, 769341 J S SADASHIV, 766294 K B S BHIKOBA, 767586 K SINGH, 766237 M S NAIR K B, 766306
M Z ALAM, 766308 M K G RAO, 768304 O P CHAUBEY, 766423 P M NATHU, 768646 P J K D BHAI, 766481 P K NARAYAN, 768311 P K PRAMANIK,
761046 P K SRIVASTAWA, 767536 R SINGH, 766421 R PAL, 767469 R MISHRA, 761872 R SAMY N, 761871 R CHANDRA, 767519 R SINGH, 768152 R
GULAM, 769120 R N DATTATRAYA, 766411 S L PUNDLIK, 766409 SAJAN G, 767459 S KANSARY, 766410 SANTOSH G, 766405 S N EKNATH, 766663
S A HIRABHAI, 767906 SHAIK A K BASHA, 767830 S K VALI, 768949 S K SINGH, 767871 S K JETHALAL, 767785 S SINGH, 767486 S KUMAR, 769692
S KUMAR, 767258 S KUMAR K, 766419 T K SAHOO, 766420 U KUMAR, 766414 V TIWARI, 766472 W D PUNDLIK, AEC SUB MAJ:, 803696 A
KUMAR, 803894 B B DIMRI, 804155 D SINGH, 804075 M K ADLAKHA, 804042 R K UPADHYAY, 804235 R Y MISHRA, 804216 S K Y ALI, 803893 S
KUMAR, SUB :, 804751 A KATHAT, 804745 A K SINGH, 804365 D S RAWAT, 804931 K C RAUTA, 804772 M SINGH, 804364 P SINGH, 804377 R
KUMAR, RVC RIS MAJ:, 797675 A SELVAN S, 797493 H RAM, 797440 R KUMAR, RIS:, 797818 S RAM, INT SUB MAJ:, 811243 A SINGH, 811307 A
KUMAR, 811111 C SINGH, 811296 D SINGH, 810966 R SINGH, 811231 S SINGH, SUB :, 811884 G D NAMDEO, 811591 KISHOR SINGH, 811635 P JIT,
811586 P S NEGI, 811592 S J BAJIRAO, 811640 S G N CHARY, 811668 S R BARO, CMP SUB MAJ:, 819449 D K SINGH, 819530 PURUSHOTHAMAN P,
SUB :, 820070 C P SINGH, 819902 G N YADAVA, 820084 M SINGH, 819945 R PRASAD, 819908 S KUMAR, 819941 S KUMAR S, APTC SUB :, 826246 A
KUMAR, PNRS SUB MAJ:, 829490 S K DHAR, 829427 S S GOBARI, SUB :, 829565 S C MOHANTA, DSC SUB :, 843495 J SINGH, 842968 K KUMAR,
842991 P MANOHARAN, 842379 R B YADAVA, 843484 R KARAN, 843526 R SAIKIA, 843522 S NAIK, 843361 S PARKASH, 842971 SWAMINADHAN V,
843069 T A KUMAR, 842988 U RAM, 842975 V LAXMAIAH, TA SUB :, 5603 A RAI, 5819 A KUMAR N, 5424 A SINGH, 5707 B BARABALLI, 5558 B
SINGH, 5743 G SINGH, 5552 H SINGH, 5731 L SINGH, 4915 N KUMAR, 5730 P RAM, 5628 P DASS, 4874 P P SINGH, 5642 RAJI K, 5288 R K SINGH,
4902 S K DAS, 5397 S S YADAV, 5823 S MASIH, 5504 S P SINGH, 4808 S D K PATEL, 5755 S G P TIWARI, 5696 S KUMAR, 5348 S SINGH, 5251 S
SINGH,5683 T KHAN, 5585 T R AHIRWAR,5961 U SINGH,

Note:-  All due care has been taken in preparation of the list of candidates who have made it to the merit and conferred Honorary Captain and Honorary Lieutenant on active list on occasion of Independence Day 2019.  However, this list should not be taken as an authority for claiming Honorary Commission. The final authority on conferment of Honorary Commission is the Draft Gazette Notification of India, which can be obtained from respective Record Offices or Headquarter Commands.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*