Dev Sanskriti Vishwavidyalaya

Name: Dev Sanskriti Vishwavidyalaya
Address: Shantikunj-Gayatrikunj, Hardwar – 249411
Contact No. : 1334-261367, 262094
State: Uttarakhand